ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (2016/679) είναι ο Νέος κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Η  vivioplus.gr είναι πλήρως εναρμονισμένη με το Νέο GDPR (General Data Protection Regulation), τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι σε Ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Ο Νέος αυτός Γενικός Κανονισμός Εναρμονίζει το Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες.

 1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΚΠΔ)
 2. i) Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο, όπως και διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου. Αυτό μπορεί να είναι ένας πολύ ευρύς ορισμός – ανάλογα με τις περιστάσεις – και μπορεί να περιλάβει τα στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά ή τη συμπεριφορά ενός ατόμου ή να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτό το άτομο αντιμετωπίζεται ή αξιολογείται.
 3. ii) Επεξεργασία: η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ή συνόλου εργασιών σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων:
 • συλλογή, καταχώριση ή διατήρηση δεδομένων
 • οργάνωση ή τροποποίηση των δεδομένων
 • ανάκτηση, αναζήτηση ή χρήση των δεδομένων
 • αποκάλυψη των δεδομένων σε τρίτο μέρος (συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης)
 • διαγραφή ή καταστροφή των δεδομένων.

iii) Υπεύθυνος Επεξεργασίας: είναι το πρόσωπο ή εταιρία ή ο οργανισμός που αποφασίζει τους «σκοπούς για τους οποίους» και τα «μέσα με τα οποία» γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο «σκοπός» της επεξεργασίας των δεδομένων περιλαμβάνει «γιατί» τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τα «μέσα» της επεξεργασίας περιλαμβάνουν «πώς» τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 1. iv) Εκτελών την Επεξεργασία: ένα πρόσωπο ή μια εταιρία ή ένας οργανισμός που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό ενός υπεύθυνου δεδομένων.
 2. v) Υποκείμενο των Δεδομένων: το άτομο στο οποίο σχετίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 3. vi) Εκτίμηση Αντικτύπου Σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ): Περιγράφει μια διαδικασία που αποσκοπεί στον εντοπισμό των κινδύνων που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών όσο το δυνατόν νωρίτερα. Οι ΕΑΠΔ είναι σημαντικά εργαλεία για την αποτροπή κινδύνου, και για την επίδειξη της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς συμμόρφωσης, με τον ΓΚΠΔ.

vii) Νόμιμη Βάση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζονται στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ. Αυτά είναι: η συγκατάθεση του ατόμου, εκτέλεση σύμβασης, συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, είναι αναγκαία για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ενός προσώπου, είναι αναγκαία για την εκτέλεση ενός έργου που διενεργείται προς το δημόσιο συμφέρον ή προς το έννομο συμφέρον της εταιρείας/οργανισμού (εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύονται από τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων).

viii) Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ευαίσθητα Δεδομένα): Αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 1 του ΓΚΠΔ ως δεδομένα «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για την ταυτοποίηση ενός ατόμου, δεδομένα σχετικά με την υγεία, δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου».

 1. ix) Συγκατάθεση: Το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ έχει τροποποιήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συγκατάθεση ως νομική βάση για να είναι έγκυρη η επεξεργασία δεδομένων. Είναι πλέον αναγκαίο να εξεταστεί αν η συγκατάθεση δόθηκε ελεύθερα και το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει την δυνατότητα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση δεν πρέπει να υπονοείται και πρέπει να λαμβάνεται πριν από την έναρξη της επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. μέσω ειδοποιήσεων απορρήτου). Κατά την επεξεργασία των δεδομένων των παιδιών στο πλαίσιο των
 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα Δικαιώματα:

 1. i) Δικαίωμα Πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την vivioplus.gr, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 2. ii) Δικαίωμα Διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

iii) Δικαίωμα Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

 1. iv) Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
 2. v) Δικαίωμα Φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
 3. vi) Δικαίωμα Εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 1. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)

Η διαχείριση από την vivioplus.gr και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους.

Κατά την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και εν όψει της παροχής από το  vivioplus.gr των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω αυτού, είναι πιθανό να τους ζητηθεί να δηλώσουν στοιχεία που τους αφορούν (π.χ. όνομα, επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από χρήστες/επισκέπτες οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι. Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών που ζητούνται από το vivioplus.gr περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

H  vivioplus.gr μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικιοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

 • Με σκοπό την διεκπεραίωση των παραγγελιών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους χρήστες/επισκέπτες/πελάτες.
 • Με σκοπό την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της vivioplus.gr και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν.
 • Με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές της  vivioplus.gr, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.
 • Με σκοπό την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της

vivioplus.gr από απόσταση, μετά από συγκατάθεσή των χρηστών/επισκεπτών.

 • Με σκοπό, την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών.
 • Με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα της

vivioplus.gr μετά από συγκατάθεσή τους.

 • Με σκοπό την έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες, μετά από συγκατάθεσή τους.
 • Με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ).

Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στην vivioplus.gr έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • To δικαίωμα πληροφόρησης για, i) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, ii) τους σκοπούς της επεξεργασίας, iii) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών iv) την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, v) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, vi) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
 • Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.
 • Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.
 • To δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της  vivioplus.gr

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι η vivioplus.gr δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, η vivioplus.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η labyou.grr καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες ωστόσο ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

Η  vivioplus.gr διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σύμφωνα με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλάζουν οπότε οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να τους ελέγχουν σε εύλογα χρονικά διαστήματα.

Τα στοιχεία των πελατών δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους και κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών σας δεδομένων-στοιχείων από και προς την  vivioplus.gr όπως όλως ενδεικτικώς στο καλάθι αγορών, στην wishlist, στην προσωπική σας σελίδα εγγεγραμμένου χρήστη, στην σελίδα δημιουργίας λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη (log in), στη φόρμα παραγγελίας, κατά τη μεταφορά των δεδομένων από και προς την εταιρεία κλπ. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι α) ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και β) ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε να μεταβάλετε τους ανωτέρω κωδικούς οποτεδήποτε και όσο συχνά επιθυμείτε.

 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην  vivioplus.gr δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να τηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα προκειμένου να είναι διαθέσιμα εφόσον και όταν προκύπτουν ερωτήσεις ή διενέξεις (π.χ εγγυήσεις προιόντων). Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε στην  vivioplus.gr θα διατηρούνται για όσο χρόνο επιθυμείτε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας και σχετικές ενημερώσεις κατά τα ανωτέρω, μπορείτε δε, να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση εμπορικής σχέσης μεταξύ ενός χρήστη και της vivioplus.gr, εύλογος χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι τουλάχιστον τα (5) πέντε έτη από την ολοκλήρωση της πώλησης. (φορολογικοί λόγοι/νομοθεσία).

Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από vivioplus.gr, εξαρτάται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους.

 1. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η vivioplus.gr δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη σχετιζόμενα τρίτα πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Στο ορισμένο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, κοινοποιούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες που προσλαμβάνουμε προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες ή λειτουργίες για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα στην εταιρεία Ταχυμεταφορών με σκοπό να σας παραδώσει το πακέτο της παραγγελίας σας. Σε κάθε περίπτωση που μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με κάποιον τρίτο, δεν τον εξουσιοδοτούμε να διατηρεί, να αποκαλύπτει ή να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας με άλλα πρόσωπα πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που ζητήσαμε να μας παρέχει.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς.

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα. Παρά τα ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

ΟΝΟΜΑ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ ΣΕΡΡΩΝ

E-mail: info@vivioplus.gr